Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Poszukujemy edukatorów do pracy w ECN

Poszukujemy edukatorów do pracy w ECN

Energetyczne Centrum Nauki Industria poszukuje kandydatów do  pracy w charakterze edukatora.


Nasze wymagania:

– prowadzenie warsztatów, pokazów, eventów i spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na żywo (w siedzibie Energetycznego Centrum Nauki Industria) i wirtualnie, a także na zewnątrz poza siedzibą Energetycznego Centrum Nauki Industria (szkoły, przedszkola itd.) – wedle potrzeby,

– umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazania wiedzy odbiorcom w różnym wieku,

– obsługa edukacyjna wystawy Energetycznego Centrum Nauki Industria, przekazywanie zwiedzającym treści merytorycznych na temat ekspozycji, a także organizacja ruchu zwiedzających, dbałość o pozytywne relacje z klientami, pomoc klientom w zgłaszanych potrzebach,

– nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń interaktywnej ekspozycji umożliwiających samodzielne przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz kontrola ich stanu technicznego,

– obsługa organizacyjna i techniczna prowadzonych zajęć, w tym prace techniczne związane z prowadzeniem zajęć w laboratorium Energetycznego Centrum Nauki Industria (przygotowywanie sprzętu, odczynników, zapewnienie wyposażenia itd.),

– udzielanie informacji o ofercie edukacyjnej, szkoleniowej i warsztatowej Energetycznego Centrum Nauki Industria,

– współudział w przygotowywaniu materiałów informacyjnych promujących ofertę Energetycznego Centrum Nauki Industria,

– współudział w prowadzeniu bieżącej działalności Energetycznego Centrum Nauki (udzielenia pomocy w obsłudze klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, pełnienie funkcji opiekuna wystawy, współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Kieleckiego Parku Technologicznego),

– dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz święta i dni ustawowo wolne).

Mile widziane:

– pozytywna energia,

– chęć do pracy z dziećmi oraz młodzieżą,

– umiejętność dobrego organizowania czasu pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: ecn@technopark.kielce.pl. Szczegóły 41 278 72 50.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rekrutacji w Kieleckim Parku Technologicznym

 W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. (41) 278 72 00 e-mail: biuro@technopark.kielce.pl W sprawach związanych
z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@technopark.kielce.pl lub pisząc bezpośrednio na adres Administratora.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym w Kieleckim Parku Technologicznym. Podanie przez Państwa innych danych niż wymienionych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne.

Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Kieleckim Parku Technologicznym, a po zakończeniu procesu rekrutacji przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyników rekrutacji z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, a w szczególności wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wycofania zgody dla podanych danych innych niż wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy.

W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).